Myynti-, tilaus- ja sopimusehdot

REISKONE OY:N YLEISET MYYNTI-, TILAUS- JA SOPIMUSEHDOT

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin REISKONE OY:N tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen myymien tuotteiden kauppoihin Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

2.2 Sopimuksen syntyminen

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksenmukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

  1. a) sopimuksen tekopäivästä
  2. b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle
  3. c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
  4. d) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

3.2 Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms-ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa.

3.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.4 Takuu

Myydylle uudelle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. Mikäli kaupan kohteena on käytetty tavara, sille annetaan korjaustakuu vain, jos siitä on erikseen kirjallisesti sovittu. Myyjän takuuvastuu rajoittuu vain tavaran korjaamiseen takuuehtojen määrittelemällä tavalla.

3.5 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Myyjä ei vastaa tavaran soveltumisesta ostajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

3.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin

toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 5,0 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

3.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä, tavaran virheestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten esinevahinkoa, tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Mikäli hintaa ei ole sovittu on kauppahinta myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Maksuaika

Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä. Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

4.4 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus kohdan 4.4. mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja

toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. Mikäli ostajalla on oikeus purkaa sopimus, ostaja voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 15% tuotteen verottomasta myyntihinnasta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa. Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan, myyjällä on oikeus purkaa kauppa 8 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai vastaanottamaan tavaran, ellei ostaja ole myyjän mainittua kehotusta noudattanut. Jos ostaja ilman hyväksyttävää syytä purkaa kaupan, tai jos myyjä purkaa kaupan ostajan sopimusrikkomuksen vuoksi, ostaja on velvollinen maksamaan myyjälle vahingonkorvausta vähintään 10 % tavaran kauppahinnasta.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän laskemaa kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin,kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

7. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on yleisesti tarkoitettu. Myyjä ei vastaa tavaran aiheuttamista välillisistä vahingoista ja myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan.

Kun tavara on ostajan hallinnassa tai kun ostaja on luovuttanut tavaran edelleen, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:

  1. a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus
  2. b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai ostajan valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen.

Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä edellä esitettyjen a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta.

Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, on siitä heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

8. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan kuuluu myyjälle kunnes koko kauppahinta on maksettu ja kaikki kauppaan perustuvat sitoumukset on myyjään nähden täytetty eikä velallisella ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.

9. Ilmoitukset

Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti ja lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

10. Käytetty tavara

Käytetty tavara myydään sellaisena kuin se on kaupantekohetkellä ja on ollut ostajan tarkastettavissa, eikä myyjällä ole mitään vastuuta tavaran virheestä, ellei myyjä ole antanut nimenomaista kohdan 3.4. mukaista kirjallista korjaustakuuta.

11. Vaihtoesine

Omistusoikeus kauppahinnan suorituksena tai osasuorituksena ostajan myyjälle luovuttamaan vaihtoesineeseen siirtyy myyjälle silloin, kun ostaja luovuttaa sen myyjän hallintaan. Vaihtoesine on luovutettava myyjälle tämän varastossa viimeistään silloin, kun myyjä luovuttaa kaupan kohteena olevan tavaran ostajalle. Ostaja on velvollinen luovuttamaan vaihtoesineen myyjälle siinä kunnossa ja siten varustettuna kuin se oli myyjä suorittamassa tarkastuksessa. Jos vaihtoesine poikkeaa tästä tavanomaisesta käytöstä aiheutunutta kulumista lukuun ottamatta, vaihtoesineelle määriteltyä hintaa alennetaan poikkeamaa vastaavasti. Ostaja vastaa siitä, että vaihtoesine on täysin maksettu ja ostajan omistama sekä on ollut ostajan omassa käytössä. Ostaja vastaa siitä että sivullisella ei ole omistus-, pantti-, tai muuta oikeutta tavaraan, ja ettei vaihtoesineeseen ole vahvistettu kiinnityksiä eikä sitä ole ulosmitattu. Ostaja vastaa kaikkien verojen ja vakuutusmaksujen maksamisesta, jotka kohdistuvat vaihtoesineen luovutusta edeltäneeseen aikaan. Ostaja on velvollinen luovuttamaan myyjälle vaihtoesineen rekisteröimistä varten tarvittavat asiakirjat.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kauppaan ja kauppaehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Kansainvälistä kauppalakia (1980) ei sovelleta kauppasopimukseen.

13. Voimassaolo

Nämä 1.5.2014 alkaen Reiskone Oy:nyleiset myyntiehdot korvaavat aikaisemmat yleiset myyntiehdot ja ovat voimassa toistaiseksi.

YHTEYSTIEDOT

Tero Savela
+358 44 2841 160

Jukka Lähetkangas
+358 50 432 0303

Reiskone Oy on Reisjärvellä toimiva yritys, joka ideoi, suunnittelee, valmistaa, markkinoi ja myy erilaisia tuotteita maatilatalouden ja puutarhatalouden tarpeisiin.

REISKONE OY
Savolanmäentie 7
85900 REISJÄRVI
Y-tunnus: 2449138-5

REISKONE MYYNTI OY
Y-tunnus: 2802165-5